Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel29 mars 2022Representationen i SverigeLästid: 5 min

3,3 miljarder euro för återhämtning

EU-kommissionen har i dag godkänt Sveriges återhämtnings- och resiliensplan. Det är ett viktigt steg för att EU ska kunna betala ut 3,3 miljarder euro i bidrag till Sverige från faciliteten för återhämtning och resiliens.

3,3 miljarder euro till Sverige

Finansieringen kommer att stödja genomförandet av de viktiga investeringar och reformåtgärder som anges i Sveriges återhämtnings- och resiliensplan. Detta kommer att spela en avgörande roll för att Sverige ska kunna gå stärkt ur covid-19-pandemin. 

Faciliteten för återhämtning och resiliens är det främsta instrumentet inom NextGenerationEU och kommer att tillhandahålla 800 miljarder euro (i löpande priser) till stöd för investeringar och reformer runt om i EU. Den svenska planen är en del av EU:s unika samordnade svar på covid-19-krisen, som genom att främja den gröna och den digitala omställningen, stärka den ekonomiska och sociala resiliensen och öka sammanhållningen på den inre marknaden ska hantera Europas gemensamma utmaningar. 

Kommissionen bedömde Sveriges plan utifrån de kriterier som fastställs i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. I kommissionens analys beaktades särskilt om investeringarna och reformerna i Sveriges plan stödjer den gröna och den digitala omställningen, om de verkningsfullt hanterar de utmaningar som fastställts i den europeiska planeringsterminen, och om de stärker landets tillväxtpotential, jobbskapande och ekonomiska och sociala resiliens. 

Sveriges gröna och digitala omställningar

Kommissionens bedömning visar att Sveriges plan avsätter 44,4 % av planens totala tilldelning till åtgärder som stöder klimatmålen. Sverige har lagt fram ett ambitiöst mål om att nå klimatneutralitet senast 2045. Med en kombination av reformer och investeringar utgör planen ett viktigt bidrag för att nå detta mål, och den avser alla de sektorer som har störst utsläpp, nämligen energi, bostad, industri och transport.Den svenska planen innehåller investeringar för att stödja energiomställningen och minskade koldioxidutsläpp samt hållbar infrastruktur. Den gröna omställningen stöds särskilt av allmänna subventionssystem som syftar till att påskynda utfasningen av fossila bränslen inom industri och transport genom att främja investeringar i utveckling och tillämpning av innovativ teknik för fossilfria lösningar. Reformerna avser att främja utfasningen av fossila bränslen genom att kräva att bränsleleverantörer blandar in hållbara biodrivmedel i bensin, diesel och flygfotogen, och att justera beskattningen av företagsbilar så att den bättre återspeglar kostnaderna för privat bilägande.

Kommissionens bedömning visar att Sveriges plan avsätter 20,5 % av planens totala tilldelning till åtgärder som stöder den digitala omställningen. Detta inbegriper en digital komponent som påskyndar utbyggnaden av höghastighetsbredband i glesbefolkade områden samt ytterligare digitalisering av den offentliga förvaltningen, däribland en gemensam digital infrastruktur. Planen innehåller dessutom åtgärder för att främja digitala färdigheter och på bästa sätt utnyttja synergier mellan den gröna och den digitala omställningen, t.ex. inom området smart energi. 

Sveriges ekonomiska och sociala resiliens

Den svenska planen omfattar ett stort antal ömsesidigt förstärkande reformer och investeringar som bidrar till att verkningsfullt hantera alla eller en betydande del av de ekonomiska och sociala utmaningar som beskrivs i de landsspecifika rekommendationerna som Sverige fått. Inom hälso- och sjukvårdsområdet innehåller den svenska planen åtgärder för att öka tillgången till och kapaciteten hos hälso- och sjukvårdssystemet, särskilt genom att utbilda vårdpersonal inom äldrevården, öka antalet studieplatser på yrkesutbildningar och utbildningar, med ett fokus på hälso- och sjukvård och social omsorg samt genom att införa en skyddad titel för undersköterskor. Planen innehåller också flera riktade reformer och investeringar för att höja utbildnings- och kompetensnivån med ett ökat antal utbildningstillfällen och studieplatser, särskilt för personer som för närvarande har svårt att hitta en sysselsättning. Den svenska planen innehåller också åtgärder för att minska bostadsbristen genom att tillhandahålla nya hyresbostäder med lägre hyra. 

Planen förväntas även leda till minskade risker för penningtvätt i det finansiella systemet med åtgärder som stärker effektiv tillsyn och tillämpning av regelverket mot penningtvätt. Tillsammans med åtgärder för att stödja de gröna och digitala målen, modernisera lagen om anställningsskydd och säkerställa ett livskraftigt pensionssystem kan detta förväntas ge ytterligare incitament för att öka humankapitalet och hjälpa till att hantera de föränderliga kompetensbehoven i Sverige, särskilt mot bakgrund av den gröna och den digitala omställningen.  

Planen utgör ett omfattande och balanserat svar på Sveriges ekonomiska och sociala situation, och bidrar därigenom på lämpligt sätt till alla sex pelarna i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Flaggskeppsinitiativ och reformprojekt 

I Sveriges plan föreslås projekt inom flera av EU:s flaggskeppsområden. Det är särskilda investeringsprojekt som motverkar problem som är gemensamma för alla medlemsländerna inom områden som skapar jobb och tillväxt och som behövs för den gröna och den digitala omställningen. 

Till stöd för den gröna omställningen har Sverige exempelvis föreslagit att tillhandahålla stöd på 811 miljoner euro till lokala och regionala klimatinvesteringar och 286 miljoner euro för att fasa ut koldioxid i industriella processer till stöd för den gröna omställningen. Till stöd för den digitala omställningen kommer nästan 464 miljoner euro att investeras i utbyggnaden av snabba bredbandstjänster och 123 miljoner euro kommer att investeras till stöd för utvecklingen av digitala färdigheter som en del av reformerna för kontinuerligt lärande och arbetsmarknadsreformerna. 

Kommissionens bedömning visar också att ingen av åtgärderna i planen orsakar någon betydande skada på miljön, i enlighet med de krav som fastställs i förordningen om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens. 

Kommissionen anser att de revions- och kontrollsystem som Sverige inrättat är lämpliga för att skydda unionens finansiella intressen och att planen innehåller tillräckliga detaljer om hur nationella myndigheter kommer att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuell förekomst av intressekonflikter, korruption och bedrägerier avseende användningen av medel. 

Pressmeddelande: NextGenerationEU: kommissionen ställer sig bakom Sveriges återhämtnings- och resiliensplan på 3,3 miljarder euro

Översikt

Publiceringsdatum
29 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige