Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev13 oktober 2021Lästid: 4 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 13 oktober 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

 

EU-rättens företräde framför nationell rätt och att EU-domstolens avgöranden är bindande för alla medlemsländernas myndigheter inklusive domstolarna är en grundbult i det europeiska samarbetet. Just enhetligheten i det europeiska rättssystemet är kittet som håller den europeiska unionen samman. Det räcker inte att besluta om gemensamma regler, dessa regler måste också tolkas och genomföras på ett enhetligt vis. När det uppstår tvister eller oklarheter så är det rättsystement, domstolarna och ytterst EU-domstolen som avgör.

 

Förra veckans avgörande av den polska konstitutionstribunalen att EU-fördragen inte är förenliga med polsk lagstiftning är allvarligt. Det är av största betydelse att rättsordningen som är fastlagd i EU- fördrag respekteras fullt ut av medlemsländerna. I annat fall riskerar EU-samarbetet att allvarligt skadas.

 

En annan viktig princip för den europeiska unionen är allas likhet inför lagen och att de nationella rättssystemen skall säkerställa effektivt rättsligt skydd. Det är just i den senare frågan det polska rättssystemet har sina största brister, vilket också föranlett det beslut av EU-domstolen som den polska konstitutionstribunalens avgörande handlar om. Förfarandet vid tillsättning av domare och den särskilda disciplinnämnden under konstitutionsdomstolen reser allvarliga frågetecken om det polska rättssystemets oavhängighet.

 

Föga förvånande så blev reaktionerna på avgörandet skarpa från flertalet medlemsländer. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde ett mycket tydligt uttalande om allvaret i denna fråga och att EU-kommissionen kommer att använda alla de medel som står till förfogande för att säkerställa att EU-rättens företräde fullt ut respekteras av Polen. Detta är inte minst viktigt för att säkerställa att nödvändiga garantier finns för att EU-medel i Polen används korrekt i bred bemärkelse.

 

EU-kommissionen lade idag fram en verktygslåda som identifierar vad medlemsländerna och EU-kommissionen kan göra för att minska effekterna av de kraftigt ökade energipriserna. Det är viktigt inte bara för hushållen och i synnerhet de energifattiga hushållen utan också för Europas konkurrenskraft. Vad som orsakat den dramatiska prisutvecklingen är inte helt klart men ett antal faktorer spelar in. Det handlar om ökad global efterfrågan på gas i kombination med en ovanlig minskning av utbudet, ofördelaktiga väderförhållanden för vindkraft och till betydligt mindre del ökade priser för utsläppsrätter i det europeiska utsläppshandelssystemet. Verktygslådan pekar på de åtgärder som den europeiska unionen kan vidta för att minska effekterna. Läs pressmeddelandet här

 

Nio av tio judar i EU anser att antisemitismen har ökat i deras land och 85 procent anser att det är ett allvarligt problem. För att uppmärksamma detta växande och skrämmande problem, anordnade Sveriges regering, med Stefan Löfven som värd, Internationellt Forum för hågkomst av förintelsen och mot antisemitism i Malmö den 13 oktober. Många delegationer var representerade på högsta nivå. EU-kommissionen deltog genom ordförande Ursula von det Leyen via länk och vice-ordförande Margaritis Schinas på plats. EU-kommissionen presenterade sin nyligen antagna strategi som strävar efter att förebygga och bekämpa alla former av antisemitism och att skydda och främja judiskt liv i EU. Läs mer om strategin här

 

Denna vecka hölls det 23:e toppmötet mellan EU och Ukraina. EU representeras vid dessa möten av Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Ukraina av President Volodymyr Zelensky. Ukraina är för EU en prioriterad partner. Samarbetet är långtgående och djupt och vilar på ett omfattande associerings- och frihandelsavtal. Mötet gav möjlighet att bekräfta partnerskapet och EU:s stöd till Ukraina politiskt och inte minst för landets territoriella integritet men också till landets pågående reformarbete läs det gemensamma uttalandet här. Resultatet sedan 2014 är imponerande och även om det fortsatt finns stora utmaningar inte minst vad gäller insatserna mot korruption så är Ukraina idag betydligt mer välmående, stabilt och demokratiskt än vad som var fallet innan 2014 och detta trots att delar av landet illegalt annekterats eller står utanför regeringens kontroll. Lägg därtill att Ukraina är utsatt för kontinuerlig väpnad aggression med stora kostnader i stupade och sårade soldater, lidande för den utsatta civilbefolkningen och omfattande försvarsutgifter.

 

Låt mig slå ett slag för vår podd Vårt Europa. I det senaste avsnittet samtalar Willy Silberstein med Johan Kuylenstierna om de utmaningar som den gröna omställningen för med sig.

Slutligen har 740,5 miljoner vaccindoser levererats till EU och 74,5 % av den vuxna befolkningen är fullvaccinerade (källa ECDC).

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
13 oktober 2021