Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel11 april 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

Svenskarna och EU - vintern 2021-2022

I dag publiceras den svenska rapporten för Standard Eurobarometer 96 - vintern 2021-2022. Intervjuerna gjordes mellan den 18 januari och den 14 februari 2022.

Sverige och EU

Försvar och säkerhet

77 % av EU:s medborgare är för en gemensam försvars- och säkerhetspolitik mellan EU:s medlemsstater, med en majoritet för en sådan politik i varje medlemsstat. Svenskarna är splittrade kring frågan om alla EU:s medlemsländer ska ha en gemensam utrikespolitik. Sex av tio (58%) svenskar uppger att de är för gemensam utrikespolitik i EU samtidigt som fyra av tio (38%) uppger att de är emot. Jämfört med andra nordiska länder är svenskar i lägre grad för en gemensam utrikespolitik, i Danmark uppger hela åtta av tio (83%) att de är för och i Finland sju av tio (70%). Det ska understrykas att datainsamlingen gjordes innan Ryssland invaderade Ukraina.

Viktiga frågor för Sverige

Svenska allmänheten uppger att miljö- och klimatförändringar samt brottslighet är de viktigaste frågorna för Sverige (34 respektive 32%). Fler kvinnor än män svarar miljö- och klimatförändringar (40% respektive 28%). 

41 % av alla svarande nämnde priser, inflation, levnadskostnader som det viktigaste problemet som deras land står inför, före hälso- och sjukvård (32 %) och den ekonomiska situationen (19 %).

Viktiga frågor för EU

Enligt svenska allmänheten är de två viktigaste frågorna som EU står inför miljö- och klimatförändringar samt energiförsörjning (52% respektive 30%). Även på denna fråga svarar kvinnor i högre utsträckning än män miljö- och klimatförändringar (60% respektive 43%). Det finns också en skillnad bland äldre och yngre när det kommer till denna fråga. De yngre (15-24 år) svarar miljö- och klimatförändringar i större utsträckning än den äldsta åldersgruppen (55+ år) (64% gentemot 48%). 2021 var det också en majoritet (55%) som uppgav miljö- och klimatförändringar som en viktig fråga.

EU-snittet för de två viktigaste utmaningarna som EU står inför är också miljö- och klimatförändringar (26%), tätt följt av höjda levnadskostnader och inflation (24%) samt invandring (22 %)..

EU och Sverige

Knappt varannan svensk har en positiv bild av den Europeiska unionen, svenskarna ligger nära EU:s totala snitt. Svenskarnas upplevda samhörighet med EU är stark, sju av tio uppger att de känner sig som en EU-medborgare, även detta stämmer överens med EU:s totala snitt. Generellt anser en majoritet av svenskarna att utvecklingen i EU går åt fel håll, trots detta är svenskarna fortsatt optimistiska gällande EU:s framtid.

Svenskarna är splittrade kring frågan om EU:s alla medlemsländer ska ha en gemensam utrikespolitik. Sex av tio ställer sig positivt till det, medan fyra av tio uppger att de är emot. Svenskarna uppger fortsatt miljö- och klimatförändringar som en av de två viktigaste frågorna både Sverige och EU står inför just nu. 

En majoritet av svenskarna är positiv till situationen i landet i stort, två av tio anser att situationen är dålig. Synen på demokrati i Sverige är övervägande positiv och åtta av tio svenskar uppger att de är nöjda med hur demokratin i landet fungerar. Det är en klart högre andel svenskar som är nöjda med hur demokratin fungerar i landet jämfört med det totala EU-snittet. 

Vad gäller sysselsättningen i landet är åtta av tio svenskar nöjda och tycker att deras egen jobbsituation är bra. Jämfört med EU-snittet ligger Sverige högt då endast sex av tio EU-medborgare uppger att deras situation är bra. Den övergripande sysselsättningen är dock svenskar inte lika positiv till, var tredje svensk tycker den är dålig.

Den ekonomiska situationen är svenskar fortsatt positiva till, åtta av tio svenskar tycker att situationen är bra. Sveriges resultat är mycket goda jämfört med det totala EU-snittet. Knappt fyra av tio EU-medborgare uppger att den ekonomiska situationen är bra.

Publikationer av allmän karaktär11 april 2022
Eurobarometer 96 - Sverige

Svensk landrapport Eurobarometer 96, vintern 2021-2022

Mer om Eurobarometer 96, bl a länkar till andra landrapporter

Översikt

Publiceringsdatum
11 april 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige