Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev24 november 2021Representationen i SverigeLästid: 2 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 24 november 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson
Christian Danielsson
EU-kommissionen i Sverige

Kära EU-intresserade,

 

Ökningen av antalet smittade av covid-19 i den europeiska unionen är oroande. Även om ökningarna framförallt berör länder med låg vaccinationsnivå så har ökningen i flera medlemsländer med hög vaccinationsnivå varit dramatisk. Flera medlemsländer har också infört mer långtgående nationella restriktioner för att söka hejda smittspridningen. Det var bakgrunden till diskussionen mellan europaministrarna när de träffades i Bryssel i måndags. Samtidigt som de uttryckte oro för just smittspridningen så underströk de vikten av vaccination och att följderna av smittan för de som har vaccinerats blir betydligt lindrigare. I ΕU-kommissionen fortsätter arbetet med pandemin och en uppdaterad rekommendation om den fria rörligheten inom EU förväntas antas inom kort. Den är viktig för att undvika allvarliga konsekvenser för den fria rörligheten.

 

Ramverket för den ekonomiska politiken inom EU har påverkats ordentligt av pandemin. Sedan våren 2020 gäller undantagsbestämmelserna i stabilitets- och tillväxtpakten vad gäller budgetunderskott och statskuld. Den europeiska planeringsterminen, genom vilken medlemsstaterna årligen lägger fast rekommendationer rörande nationella ekonomiska reformer, har under det senaste året överskuggats av arbetet med de nationella återhämtningsplanerna. Som en del av att komma tillbaka till ett normalt läge lade EU-kommissionen för en månad sedan fram ett meddelande med tankar om hur den övergripande ramen för ekonomisk-politisk samordning, inklusive stabilitets- och tillväxtpakten, skulle kunna reformeras. Idag antog EU-kommissionen det s.k. höstpaketet för 2022. Det innehåller EU-kommissionens bedömning av reformer som krävs för uthållig tillväxt och om medlemsstaternas budgetar för 2022. Paketet innehåller också rekommendationer för euroområdet, en särskild rapport om medlemsstaterna med makroekonomiska obalanser samt den gemensamma sysselsättningsrapporten (läs mer om höstpaketet här). EU-kommissionen bedömer att ett flertal medlemsländer, bl.a. Sverige, fortsatt har makroekonomiska obalanser. Paketet kommer att bli föremål för behandling i rådet och Europaparlamentet och bland annat resultera i gemensamma landspecifika rekommendationer under första halvåret 2022.

 

Fria val är en av grundbultarna för en fungerande demokrati. Frågan om politisk reklam är viktig i det sammanhanget och den ökade användningen av nätbaserad reklam reser frågetecken. Inte i substans, men väl vad gäller öppenhet; vem som ligger bakom och om hur reklamen är betald. Sättet som reklamen riktas mot grupper av väljare är också oklar och här kommer frågor om missbruk av personuppgifter upp. De stora nätplattformarna har ett särskilt ansvar, men det är många andra aktörer som är berörda. Cambridge Analytica är ett varnande exempel. Det är bakgrunden till det paket av lagförslag som EU-kommissionen antar idag. Paketet innehåller också en uppföljning av Europaparlamentets rekommendation om finansiering av europeiska politiska partier samt hur deltagande i europeiska och lokala val kan förenklas.

 

Slutligen är 76,8 % av den vuxna befolkningen inom EU fullvaccinerade och 814,7 miljoner doser vaccin har distribuerats inom EU. (Källa ECDC, 24 november)

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
24 november 2021
Upphovsman
Representationen i Sverige