Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev26 oktober 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 26 oktober 2022

Erik von Pistohlkors krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Montage EU-flagga och svensk flagga

Kära EU-intresserade,

 Ukraina: Marshallhjälpkonferens i Berlin

Arbetet med att bygga upp Ukraina den dagen kriget är över tog en ordentlig början den 25 oktober i och med att G7-ordförandeskapslandet Tyskland och EU-kommissionen bjöd in experter till en stor konferens i Berlin om en ”Marshallplan för Ukraina”(länk till UvdL tal). Här har EU en viktig roll. Sedan i somras har Ukraina status som kandidatland till EU vilket innebär att vägen mot uppbyggnad alltså samtidigt är Ukrainas väg mot EU. Detta innebär också att den ukrainska ekonomin måste göras mer hållbar och digital, eftersom det är framtidens ekonomi. De högsta rättsstatsnormerna måste efterlevas och ändamålsenliga korruptionsbekämpande myndigheter inrättas.

EU:s miljörådsmöte: Förberedelser inför COP27 and COP15

Under EU:s miljörådsmöte den 24 oktober i Luxemburg träffades EU:s miljöministrar. Under mötet bestämdes EU:s allmänna förhandlingsposition inför FN:s 27:e klimatkonferens (COP27) och FN:s 15:e konferens om biologisk mångfald (COP15). Rådet betonade i sina slutsatser att den globala ambitionsnivån måste höjas för att kunna nå målet på 1,5 °C, i linje med Parisavtalet. Större ekonomier uppmanades särskilt att lägga fram mer ambitiösa nationella mål och strategier inför COP27. Rådet betonade även medlemsländernas och EU:s bestämda åtgärder för att bidra till den internationella klimatfinansieringen. Samtliga uppmanades att integrera klimatfrågor i alla finansiella flöden. Inför COP15, efterlyste rådet en mer ambitiös och heltäckande global ram för biologisk mångfald efter år 2020. Den heltäckande globala ramen ämnar innefatta både mellanliggande resultat till 2030, och mer långsiktiga mål till 2050.  

EU:s energirådsmöte

Under EU:s energirådsmöte i veckan godkändes en allmän riktlinje om förslaget till en översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda. Målet är att alla nya byggnader ska vara nollutsläppsbyggnader senast år 2030 och att alla befintliga byggnader ska omvandlas till nollutsläppsbyggnader senast år 2050. Byggnader på unionsnivå står för 40% av den energi som används och 36% av de energirelaterade direkta och indirekta växthusutsläppen. På dagordningen under mötet fanns även en riktlinjedebatt om gaspaketet med gemensamma regler för den inre marknaden för förnybar gas, naturgas och vätgas. I det nya förslaget ingår även 55%-paketet (Fit for 55) med åtgärder för att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. En förbättrad samordning mellan medlemsländerna av gasinköp, utbyte av gas över gränserna och tillförlitliga prisriktvärden utgjorde en betydande del av förslaget. De nya överenskommelserna ska nu förhandlas vidare i Ministerrådet och Europaparlamentet. 

 EC förslag denna vecka: Nollutsläpp och direktbetalningar

Nollutsläpp

Onsdagen den 26 oktober föreslår EU-kommissionen nya regler för renare luft, en bättre hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och mot grundvattenföroreningar. Det nya förslaget ska bidra till att minska antalet dödsfall relaterat till luftföroreningar, minska skadliga ämnen i vattnet och förbättra vattenkvalitén i sjöar och hav. Det är ett betydande framsteg i arbetet med den europeiska gröna given (European Green Deal). Det ämnar även påskynda genomförandet av Agenda 2030:s vision om en omställning till ett hållbart samhälle till år 2030 och att nå nollutsläpp till år 2050. Enligt förslaget ska enskilda individer kunna få rätt till att bli kompenserade om de nya reglerna överträds och skadar deras hälsa. Medlemsstaterna får sedan avgöra hur genomförandet ska ske nationellt och lokalt för att möta EU:s nya standard. Förslaget ska nu behandlas vidare av Europaparlamentet och Ministerrådet. Om förslaget antas kommer olika mål anpassas succesivt till år 2030, 2040 och 2050.

Direktbetalningar

EU-kommissionen kom under onsdagen med ett förslag för att främja ökad användning av direktbetalningar i euro. Syftet är att invånare och företag ska kunna göra snabba överföringar mellan bankkonton - säkert, överkomligt och enkelt utan hinder.

Gemensam laddare

EU-ländernas ministrar har gett slutligt godkännande av standardiserad laddningsport. 2024 ska en laddningsport av typen USB-C bli obligatorisk för en rad olika typer av elektronisk utrustning, exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och hörlurar. EU-kommissionen presenterade förslaget 2021 för att göra livet enklare för konsumenter och minska det elektroniska avfallet.

 

Erik von Pistohlkors
Tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
26 oktober 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige