Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel3 oktober 2023Representationen i SverigeLästid: 1 min

Dygnsvila

EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) från 2003 reglerar arbetstid och semester för arbetstagare inom EU.

Sängbord

För att bidra till säker och hälsosam arbetsmiljö har EU-länderna enats om olika minimikrav i arbetstidsdirektivet, bland annat vad gäller arbetstagares rätt till vila:  

− I artikel 3 fastställs särskilt arbetstagarnas rätt till en dygnsvila på minst 11 timmar i följd per 24-timmarsperiod.  

− I artikel 6 i direktivet föreskrivs dessutom en maximal genomsnittlig veckoarbetstid, som är fastställd till 48 timmar för varje sjudagarsperiod. Det föreskrivs uttryckligen att övertid ska räknas in i den maximala veckoarbetstiden.  

EU-länderna kan besluta om undantag  

Enligt artiklarna 17 och 18 kan EU-länderna besluta om undantag från rätten till en dygnsvila på 11 timmar i följd per 24-timmarsperiod:  

- För särskilda verksamheter, vanligtvis sådana som kräver kontinuitet i tjänsten eller produktionen, exempelvis press, radio, television, filmproduktion, post- och telekommunikationstjänster, ambulanstjänster, brand- och räddningstjänst. Dessa undantag får antas antingen genom nationell lagstiftning eller kollektivavtal.  

- För all verksamhet, om och endast om dessa undantag antas genom kollektivavtal. (Se direktivtexten för mer information). 

Svensk skärpning nationellt beslut   

I Sverige har bestämmelsen avseende arbetstidsförläggning skärpts och förtydligats. De nya bestämmelserna i Sverige, som träder i kraft den 1 oktober 2023, är baserade på ett nationellt beslut och inte på några nya bestämmelser som tagits på EU-nivå. Här finns mer information om dygnsvila och undantagsfall i Sverige. 

Enligt artikel 24 (2003/88/EG) ska medlemsländerna rapportera tillämpningen av direktivet till EU-kommissionen.  

Mer information (Länkar):  

(Foto: Beazy/Unsplash)

Översikt

Publiceringsdatum
3 oktober 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige