Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev19 maj 2022Representationen i SverigeLästid: 3 min

EU-kommissionens nyhetsbrev den 19 maj 2022

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Det ryska anfallskriget mot Ukraina påverkar på ett konkret sätt den europeiska dagordningen. Kriget innebär inte bara umbäranden och lidande för Ukraina. Det innebär också stora utmaningar för Europeiska unionen. Vi ser det i svårigheterna att komma ur beroendet av rysk olja och gas. Vi ser det i medlemsländernas ansträngningar att kraftigt öka europeisk försvarskapacitet och vi ser det i arbetet med att stödja Ukraina. Det är bakgrunden till de initiativ som EU-kommissionen presenterade idag och som behandlar dessa områden.

RePowerEU handlar om att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och parallellt snabba på den gröna omställningen, läs pressmeddelandet. Konkret föreslår EU-kommissionen att det bindande energieffektivitetsmålet till 2030 höjs från 9% till 13% och att det bindande målet för förnyelsebar energi höjs från 40 till 45%  under samma period. För att detta skall kunna uppnås måste till exempel tillståndsprocesserna för vind- och solkraft snabbas upp och ambitionen höjas i arbetet med att isolera byggnader. Till detta kommer mått och steg för gemensam upphandling av naturgas, flytande naturgas (LNG) och vätgas samt medel för att stödja medlemsländerna i de omfattande investeringar som utfasningen av det ryska beroendet för med sig i allt från investeringar i isolering, LNG-ledningar till utbyggt elnät. Totalt föreslår EU-kommissionen satsningar på närmare 300 miljarder euro varav 225 miljarder i lån.

I snart sagt alla medlemsländer sker nu en ökning av försvarsutgifterna som ett resultat av den ökade osäkerhet som Rysslands anfallskrig mot Ukraina fört med sig. Sammantaget handlar det om nationella försvarsinvesteringar om totalt 200 miljarder euro under de kommande fem åren. Det blir viktigt att investeringarna sker samordnat och fyller de brister som NATO men också EU identifierat.  EU-kommissionen föreslår därför mer av samordnad upphandling och åtgärder för att förstärka den europeiska försvarsindustrin, understött av finansiella incitament som t.ex. momsavdrag för gemensam försvarsmaterielupphandling och ökad utlåning från Europeiska investeringsbanken (EIB) till försvarssektorn, läs pressmeddelandet. Det kommer att stärka Europeiska unionens kapacitet samtidigt som det stärker NATO.

Slutligen, Ukraina, där det är av avgörande betydelse att Europeiska unionen fortsätter stödet humanitärt, ekonomiskt och militärt. Det är Ukraina som idag står på frontlinjen och försvarar de värderingar som EU står för. Det är därför Europa har intresse av att vara vid Ukrainas sida under kriget och i den återuppbyggnad som en dag kommer. På kort sikt så behöver Ukraina ett omfattande stöd för att klara av de löpande utgifterna. Internationella valutafonden beräknar behovet till 15 miljarder euro till utgången av juni. Det är bakgrunden till att EU-kommissionen föreslår ökat omedelbart stöd om 9 miljarder euro i form av lån till Ukraina. På lite längre sikt kommer återuppbyggnaden, som kommer att kräva massiva investeringar - en ny Marshallplan. I detta arbete har Europeiska unionen ett strategiskt intresse av att vara Ukrainas närmaste partner. Investeringarna i att återuppbygga allt från skolor till infrastruktur och sjukhus måste följas av reformer, naturligtvis definierade av Ukraina. Det handlar om reformer inom områdena rättsstat, antikorruption, administrativ kapacitet och rättssystemets oberoende. Det blir också viktigt att planen är fast förankrad i den gröna och digitala omställningen och i de grundläggande europeiska värderingarna. Därmed underlättas Ukrainas fortsatta väg mot Europeiska unionen. EU-kommissionen föreslår därför en plattform för Ukrainas återuppbyggnad som gemensamt leds av Ukraina och EU-kommissionen. Avsikten är att plattformen samlar medlemsländerna, och andra bilaterala och internationella givare. Målsättningen är att inom dess ram lägga fast inriktningen för stödet till återuppbyggnaden och därmed uppnå maximal samordning av insatserna, läs pressmeddelandet.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
19 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige