Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

Problem eller klagomål?

Rapportera problem eller lämna in klagomål

På nationell nivå

Justitieombudsmannen (JO)

JO granskar klagomål från människor som anser att en myndighet eller en tjänsteman har handlat felaktigt. Det kan gälla statliga, kommunala eller regionala myndigheter och andra som har anförtrotts myndighetsutövning.

Hitta en ombudsman i ett annat EU-land

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO tar emot tips och klagomål som gäller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hitta en diskrimineringsombudsman i ett annat EU-land

Solvit Sverige

Solvitkontoren kan hjälpa till när EU-medborgare eller företag anser att den offentliga förvaltningen i ett EU-land inte respekterar deras rättigheter på den inre marknaden.

Lämna in ett klagomål till Solvit i ett annat EU-land

ECC Sverige

ECC Sverige ger råd och medlar vid tvister mellan konsumenter och näringsidkare i olika EU-länder och Norge, Island och Storbritannien.

Hitta ett europeiskt konsumentcentrum (ECC) i ett annat EU-land

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN tar emot skriftliga klagomål som bland annat gäller bank- och försäkringsbranscherna och kan hjälpa till att lösa tvister mellan konsumenter och företag.

Hitta medlemmar av nätverket för lösning av finansiella tvister (FIN-Net) i ett annat EU-land

 

På EU-nivå

Europeiska ombudsmannen

EU-ombudsmannen är ett oberoende och opartiskt organ, som utreder klagomål mot EU-förvaltningen från privatpersoner, företag och organisationer.

Framställningar till Europaparlamentet

Enskilda eller grupper av EU-invånare och organisationer baserade i EU kan lämna in ett klagomål, en begäran eller en iakttagelse som gäller problem med tillämpning av EU-rätten till Europaparlamentet.

Lämna in ett klagomål till Europeiska kommissionen

Kommissionen kan ta upp klagomål om att myndigheterna i ett EU-land kan ha brutit mot EU-rätten. Om klagomålet gäller något som en enskild person eller ett privat företag har gjort bör klagomålet tas upp på nationell nivå.

Klagomål från företagare

Här hittar du information om hur du kan lämna in klagomål som gäller illojal konkurrens, orättvist statligt stöd till utländska konkurrenter och problem med en myndighet i ett annat EU-land.

 

Allmän EU-information

Webbplatsen Ditt Europa

Ditt Europa innehåller praktisk information om att bo, jobba och göra affärer i EU. Om du inte hittar den information du letar efter kan du vända dig till Ditt Europa – rådgivning.

Europa direkt-nätverket

Ring, skriv eller kom och träffa EU i Sverige – eller i andra EU-länder. Du kan ringa och ställa frågor på vilket som helst av EU:s officiella språk.