Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige

En återhämtningsplan för Sverige och EU

Återhämtningsplanen en del av NextGenerationEU. Det är en unik chans att ställa om vår ekonomi och skapa möjligheter och jobb för det EU som vi vill leva i. 

 

EU:s ekonomiska prognos för 2024 och 2025 bredvid talen för 2023. Väntad tillväxt 0,2 procent för 2024 och 2,1 procent för 2025.

Kommissionen förutspår i sin vårprognos att Sveriges kommer att uppleva en starkare uppgång i aktiviteten under 2025. För Sverige förutser EU-kommissionen en tillväxt på 0,2 procent i år och 2,1 procent för 2025. En fortsatt minskad inflation som stöder ökad privatkonsumtion i kombination med starkare export har lagt grunden för tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden förväntas reagera på ekonomisk verksamhet med eftersläpning. Arbetslösheten förväntas öka under 2024 till 8,4 % för att sedan minska och nå 8,2 % 2025.

Mer om vårprognosen

Vad gör EU:s återhämtningsplan för Sverige?

NextGenerationEU, EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument, ger pengar för investeringar i utbyte mot reformer. Investeringarna inriktas till stor del på sektorer där den gröna och digitala omställningen gör skillnad.

Sverige kan få ca 38 miljarder kronor i bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Från EU:s ordinarie fleråriga budget kommer Sverige också att få ca 19 miljarder kronor i sammanhållningsstöd samt 48 miljarder kronor från Europeiska garantifonden för jordbruket och 15 miljarder kronor från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Genomförande av återhämtningsplanen för Sverige

Inga medel har hittills kunnat erhållas från faciliteten.

Resurser finns kvar

De öronmärkta medlen för Sverige är dock fortfarande tillgängliga och reformer och investeringar kommer att genomföras inom ramen för återhämtningsplanen. De landspecifika rekommendationer som EU-länderna utfärdar till Sverige omfattar rekommendationer om att förbättra bostadsmarknaden, förbättra utbildningsresultaten för elever från mindre gynnad socioekonomisk bakgrund och elever med migrantbakgrund och minska beroendet av fossila bränslen.

Bakgrundsinformation

I december 2020 enades EU-ländernas ledare, Europaparlamentet och EU-kommissionen om en återhämtningsplan för att bidra till att reparera de ekonomiska och samhälleliga skador som covid-19-pandemin orsakat.

EU:s långtidsbudget och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats i Europa. Totalt ska ca 20 biljoner kronor bidra till att återuppbygga EU efter covid-19. Det kommer att ge ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt Europa.

 

Vad innebär EU:s återhämtningsplan?

EU stärker den nya långtidsbudgetens flexibilitetsmekanismer för att garantera att den kan hantera oförutsedda behov. Budgeten är alltså inte bara anpassad till dagens verklighet utan också till oförutsedda händelser i framtiden.

Mer än hälften av återhämtningsplanen handlar om modernisering, genom forskning och utveckling, klimatomställning och digitalisering samt beredskap, återhämtning och motståndskraft.

För framtidens skull, i linje med den gröna given, kommer paketet att bidra till kampen mot klimatförändringar. 30 procent av EU-budgeten ska gå till klimatåtgärder. Även biologisk mångfald kommer att ges särskild uppmärksamhet.

Utöver långtidsbudgeten kommer NextGenerationEU som omfattar ytterligare drygt 8 biljoner kronor, av vilka ca 7,2 biljoner kronor (i löpande priser) tillhandahålls genom Återhämtningsfaciliteten (Recovery and Resilience Facility (RRF)) som lån eller bidrag. Syftet är att understödja strukturreformer och investeringar i EU-länderna. EU-kommissionen har också implementerat ett nytt “Technical Support Instrument” (TSI) som ska ge skräddarsydda expertråd till EU-länder som ska utveckla och genomföra reformer.

Mer om TSI och reformprojekt i medlemsländerna

Den europeiska planeringsterminen, som är EU:s ramverk för att koordinera och övervaka medlemsländernas ekonomiska politik, har också anpassats så att det finns en koppling till återhämtningsfaciliteten och så att rekommenderade strukturreformer blir en integrerad del av ländernas återhämtning.

För att få tillgång till medel från Återhämtningsfaciliteten måste medlemsländerna presentera en nationell plan för återhämtning och motståndskraft, där minst 37 % av utgifterna kommer från klimatåtgärder och minst 20 % från digitala investeringar och reformer. Planerna ska genomföras senast år 2026.

Mer om EU:s återhämtningsplan

Sveriges återhämtningsplan

Next Generation EU

Europeiska planeringsterminen 2024

EU:s gröna giv

EU:s bidrag och upphandlingar: finansieringsmöjligheter