Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Sverige

En återhämtningsplan för Sverige och EU

EU:s återhämtningspaket på drygt 20 biljoner kronor, som bidrar till ett grönare, mer digitalt och mer motståndskraftigt EU, är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska intressen.

Vinterprognosen 2022: Sverige

EU-kommissionens ekonomiska vinterprognos 2022 slår fast att BNP-tillväxten förutspås ta fart från och med andra kvartalet 2022, eftersom pandemins inverkan antas avta, medan produktionsflaskhalsar och prispress kommer att minska gradvis. Låga lånekostnader, högt kapacitetsutnyttjande, storskaliga gröna omställningsprojekt och ett starkt bostadsbyggande förväntas öka investeringarna. Den privata konsumtionen kommer att upprätthållas genom en stark arbetsmarknad och finanspolitiskt stöd. Exporttillväxten förväntas vara fortsatt hög, vilket återspeglar de svenska exportörernas starka konkurrenskraft. Den reala BNP-tillväxten förväntas nå 3,8 % 2022 och avta till 2 % 2023.

Vad gör EU:s återhämtningsplan för Sverige?

NextGenerationEU, EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument, ger pengar för investeringar i utbyte mot reformer. Investeringarna inriktas till stor del på sektorer där den gröna och digitala omställningen gör skillnad.

Sverige kan få ca 33 miljarder kronor i bidrag från faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Från EU:s ordinarie fleråriga budget kommer Sverige också att få ca 19 miljarder kronor i sammanhållningsstöd samt 48 miljarder kronor från Europeiska garantifonden för jordbruket och 15 miljarder kronor från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Genomförande av återhämtningsplanen för Sverige

EU-kommissionens utvärdering kommer 29 mars 2022. Detta innebär att inga medel hittills kunnat erhållas från faciliteten.

Resurser finns kvar

De öronmärkta medlen för Sverige är dock fortfarande tillgängliga och reformer och investeringar kommer att genomföras inom ramen för återhämtningsplanen. De landspecifika rekommendationer som EU-länderna utfärdar till Sverige omfattar rekommendationer om att förbättra bostadsmarknaden, öka investeringarna i  utbildning, forskning och  transporter  och förbättra insatserna mot  penningtvätt.

Bakgrundsinformation

I December 2020 enades EU-ländernas ledare, Europaparlamentet och EU-kommissionen om en återhämtningsplan för att bidra till att reparera de ekonomiska och samhälleliga skador som covid-19-pandemin orsakat.

EU:s långtidsbudget och det tillfälliga återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU är det största stimulanspaket som någonsin finansierats i Europa. Totalt ska ca 20 biljoner kronor bidra till att återuppbygga EU efter covid-19. Det kommer att ge ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt Europa.

 

Vad innebär EU:s återhämtningsplan?

EU stärker den nya långtidsbudgetens flexibilitetsmekanismer för att garantera att den kan hantera oförutsedda behov. Budgeten är alltså inte bara anpassad till dagens verklighet utan också till oförutsedda händelser i framtiden.

Mer än hälften av återhämtningsplanen handlar om modernisering, genom forskning och utveckling, klimatomställning och digitalisering samt beredskap, återhämtning och motståndskraft.

För framtidens skull, i linje med den gröna given, kommer paketet att bidra till kampen mot klimatförändringar. 30 procent av EU-budgeten ska gå till klimatåtgärder. Även biologisk mångfald kommer att ges särskild uppmärksamhet.

Utöver långtidsbudgeten kommer NextGenerationEU som omfattar ytterligare drygt 8 biljoner kronor, av vilka ca 7,2 biljoner kronor (i löpande priser) tillhandahålls genom Återhämtningsfaciliteten (Recovery and Resilience Facility (RRF)) som lån eller bidrag. Syftet är att understödja strukturreformer och investeringar i EU-länderna. EU-kommissionen har också implementerat ett nytt “Technical Support Instrument” (TSI) som ska ge skräddarsydda expertråd till EU-länder som ska utveckla och genomföra reformer.

Mer om TSI och reformprojekt i medlemsländerna

Den europeiska planeringsterminen, som är EU:s ramverk för att koordinera och övervaka medlemsländernas ekonomiska politik, har också anpassats så att det finns en koppling till återhämtningsfaciliteten och så att rekommenderade strukturreformer blir en integrerad del av ländernas återhämtning.

För att få tillgång till medel från Återhämtningsfaciliteten måste medlemsländerna presentera en nationell plan för återhämtning och motståndskraft, där minst 37 % av utgifterna kommer från klimatåtgärder och minst 20 % från digitala investeringar och reformer. Planerna ska genomföras senast år 2026.

Mer om EU:s återhämtningsplan

Next Generation EU

Europeiska planeringsterminen 2021 – en exceptionell omgång

EU:s gröna giv

EU:s bidrag och upphandlingar: finansieringsmöjligheter