Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev8 september 2021

EU-kommissionens nyhetsbrev 8 september 2021

Christian Danielssons krönika med en sammanfattning av aktuella EU-frågor.

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Kära EU-intresserade,

Framsynthet och att plotta trender är något som allt för ofta inte inkluderas tillräckligt i det politiska arbetet. Att kunna tänka det otänkbara, att stresstesta antaganden, är en förutsättning för att kunna hantera den oförutsägbara och osäkra värd som vi lever i. Det måste vara med redan vid ritbordet när vägriktningen för politiken läggs fast. Detta är bakgrunden till den rapport som EU-kommissionen lägger fram denna vecka. (Se pressmeddelande.) Årets rapport identifierar globala trender med tidsperspektivet 2050. Den kommer bland annat att ta upp hälsa, livsmedelsförsörjning, energi, teknologiutveckling, kritiska råvaror, standardiseringsarbetet, det finansiella systemet, kompetensbehov, säkerhet och försvar, det multilaterala samarbetet och kritiska element för den västerländska rättsstatens uthållighet. Förhoppningen är att rapporten skall vara ett välkommet element i det fortsatta arbetet med vår tids ödesfrågor och då särskilt den gröna och digitala omställningen, liksom värnandet om värderingarna som det europeiska samarbetet grundar sig på. Tillsammans med rapporten presenterar EU-kommissionen det gemensamma forskningscentret, JRC:s, rapport ”Shaping and securing EU’s Strategic Autonomy by 2040”.

Just värderingsfrågorna, och respekten för de rättsregler som EU vilar på, är bakgrunden till EU- kommissionens beslut igår om att begära att domstolen bötfäller Polen med anledning av att landet inte följt domstolens beslut om att den särskilda disciplinnämnden för domare, som Polen satt upp, skall suspendera sitt arbete och att de beslut som nämnden redan fattat också skall suspenderas. (Se pressmeddelande.) EU-kommissionens beslut är principiellt viktigt mot bakgrund av att vice ordförande i den polska konstitutionsdomstolen tolkat den polska konstitutionen som att Polen inte behöver följa EU- domstolens utslag i det aktuella ärendet. En sådan tolkning utmanar på ett uppseendeväckande sätt grundbultar i EU samarbetet, nämligen EU-rättens företräde före nationell rätt och att EU- domstolens avgöranden är bindande för medlemsländerna. EU-kommissionen fattade också beslut om att gå vidare i överträdelseärendet rörande just den polska disciplinnämnden, som reser allvarliga betänkligheter om det polska rättssystemets oberoende. Eftersom den europeiska unionen är ett rättsligt samarbete mellan medlemsländerna, så är det av avgörande betydelse att ländernas rättssystem är oberoende, opartiskt och effektivt. Det är sannolikt att vi under hösten kommer att se fler frågor rörande medlemsländernas respekt för EU:s grundläggande värderingar. Särskilt intressant blir tillämpningen av den beslutade konditionalitetsförordningen som gör det möjligt att suspendera EU-stöd till medlemsländer. Den kommer att fullt ut träda ikraft efter det att EU domstolen avgjort om den är i överenstämmelse med EU-fördraget. Det avgörandet beräknas komma under hösten.

I de flesta länder är arbetet med genomförandet av återhämtningsplanerna i full gång. EU-kommissionen har med framgång lånat upp 45 miljarder euro på finansmarknaden för ändamålet. Förskottsbetalningen till medlemsländerna uppgår till 13% av respektive plan. De följande utbetalningarna sker först då de gemensamt överenskomna milstolparna nåtts. 37% av investeringarna under återhämtningsplanen skall bidra till den gröna omställningen och i de beslutade planerna har den målsättningen uppfyllts med råge. För den fortsatta upplåningen lanserade EU-kommissionen denna vecka ett grönt obligationsinstrument. Det kommer att omfatta totalt 250 miljarder euro och den europeiska unionen blir därmed världens största utgivare av gröna obligationer, hett eftertraktade instrument på finansmarknaden. 

Podden ”Vårt Europa” startade i juli med utrikesminister Ann Linde som första gäst. Lyssna till första delen här. Det andra avsnittet, denna gång med Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, publiceras måndagen den 13 september. Se teaser på Facebook. Det samtalet kommer att handla om flyktingar och migration och då särskilt mot bakgrund av situationen i Afghanistan och Belarus. Podden leds av Willy Silberstein och jag deltar som bisittare.

Onsdagen den 15 september kl. 09.00 håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal om tillståndet i den europeiska unionen. Det är ett linjetal som kommer att lägga ut riktlinjerna för EU-kommissionens arbete. Talet kommer att sändas under dagen i SVT Forum.

Torsdagen den 16 september står representationen värd för ett samtal om talet med Susanne Palme från Sveriges radio, Håkan Bengtsson från dagens Arena, Göran von Sydow från SIEPS, Karin Svanborg-Sjövall krönikör, Robert Boije, chefsekonom SBAB. Samtalet kommer streamas på våra kanaler. Mer information inom kort på vår webb.

Slutligen enligt ECDC 644 miljoner vaccindoser har levererats till EU-länderna och 535,9 miljoner vaccindoser har getts i EU.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
8 september 2021