Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel20 juli 2021Lästid: 1 min

Kommissionen ser över reglerna för bekämpning av penningtvätt

Europeiska kommissionen har lagt fram ett ambitiöst lagstiftningspaket för att stärka EU:s regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Money loundry

Paketet är en del av kommissionens åtagande att skydda EU-medborgarna och EU:s finansiella system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med detta paket är att förbättra upptäckten av misstänkta transaktioner och verksamheter och att täppa till kryphål som används av brottslingar för att tvätta olagliga intäkter eller finansiera terroristverksamhet genom det finansiella systemet.

Dagens åtgärder stärker i hög grad den befintliga EU-ramen genom att ta hänsyn till nya och framväxande utmaningar i samband med teknisk innovation. Dessa inbegriper virtuella valutor, mer integrerade finansiella flöden på den inre marknaden och terroristorganisationernas globala karaktär. Dessa förslag kommer att bidra till att skapa en mycket mer harmoniserad ram för att underlätta efterlevnaden för organ som omfattas av reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt för dem som är verksamma över gränserna.

Dagens paket består av fyra lagstiftningsförslag:

  • En förordning om inrättande av en ny EU-myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • En förordning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller direkt tillämpliga bestämmelser, inklusive inom områdena åtgärder för kundkontroll och verkligt ägande.
  • Ett sjätte direktiv om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (AMLD6), som ersätter det befintliga direktiv (EU) 2015/849 (det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt, ändrat genom det femte penningtvättsdirektivet) , som innehåller bestämmelser som kommer att införlivas i nationell lagstiftning, såsom bestämmelser om nationella tillsynsmyndigheter och finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna.
  • En översyn av 2015 års förordning om överföringar av medel för att spåra överföringar av kryptotillgångar (förordning (EU) 2015/847).

Läs mer om lagstiftningspaketet LINK: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3690

 

Översikt

Publiceringsdatum
20 juli 2021