Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel27 maj 2023Representationen i SverigeLästid: 4 min

Två år efter det sociala toppmötet i Porto: Nu blir den europeiska pelaren för sociala rättigheter verklighet

Debattartikel av Nikolas Schmitt, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, om den europeiska pelaren för sociala rättigheter verklighet. 

Poträtt av Nicolas Schmit

EU handlar om människor.

EU handlar om arbetstagare, företag och civilsamhället. EU handlar om lika möjligheter för alla människor och företag. EU handlar om att skapa arbetstillfällen av god kvalitet som gör det möjligt för alla att utveckla sin fulla potential och uppnå en skälig levnadsstandard. EU handlar om att skapa möjligheter för unga och främja tillgången till tjänster av god kvalitet i allmänhetens intresse, däribland livskvalitet för äldre och äldreomsorg. EU handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män och lika möjligheter för alla.

EU handlar om att skapa en allt mer hållbar, allt mer konkurrenskraftig och allt mer inkluderande ekonomi där dialogen mellan arbetsmarknadens parter och kollektivförhandlingar bidrar till den positiva utvecklingen.

EU handlar om att alla ska vara delaktiga i samhället, även människor med funktionshinder, hemlösa och utsatta. Ett samhälle där ingen lämnas utanför, oavsett kön, klasstillhörighet, ålder, hälsotillstånd, ras, sexuell läggning eller ursprung.

För två år sedan lovade det dåvarande portugisiska ordförandeskapet, EU-kommissionen, Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter och civilsamhället att åtagandet som gjorts enligt den europeiska pelaren för sociala rättigheter i Göteborg skulle omsättas i praktiken genom en inkluderande, hållbar, rättvis och sysselsättningsskapande återhämtning. De slog samtidigt fast att åtgärderna skulle genomföras både på EU-nivå och nationell nivå, beroende på vem som är behörig.

Det sociala Portoåtagandet och Portoförklaringen fortsatte den europeiska agendan när vi förnyade det europeiska samhällsfördraget och utlovade nytänkande och inkluderande lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

I början av 2022, när nationella återhämtnings- och resiliensplaner börjat satsa på ekonomisk och social återhämtning efter pandemin, invaderade Ryssland Ukraina och krig i vårt närområde var åter ett faktum.

Vi kan fortfarande inte överblicka alla konsekvenser som Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommer att få, i synnerhet för de mest utsatta grupperna i samhället. Men Rysslands grymma och olagliga krigföring har stärkt solidariteten mellan Europas folk och tvingat oss att hitta svar på den strategiska diskussionen om EU:s inflytande i världen. Nu är det hög tid att diskutera vilken roll den europeiska sociala modellen och våra gemensamma sociala mål spelar i ett större och starkare Europa.

I dag står EU inför stora strukturella utmaningar – den gröna och den digitala omställningen, befolkningsutvecklingen, en arbetsmarknad i ständig förändring, bestående ojämlikheter och fattigdom och en medelklass som får det allt sämre ställt. De strukturella utmaningarna påverkar inte bara EU:s medlemsländer utan alla länder som hoppas på att en dag bli medlemmar i unionen.

Det sociala forumet i Porto hålls vartannat år. Initiativtagare är den portugisiska regeringen med stöd av EU-kommissionen, i nära samarbete med Europaparlamentet och i samråd med arbetsmarknadens parter och civilsamhället. I dag firar det sociala toppmötet i Porto sitt tvåårsjubileum och det har gett oss tillfälle att diskutera vad den sociala dimensionen betyder för det europeiska projektet.

Slutsatsen är att vår sociala modell innebär en konkurrensfördel på världsmarknaden. Vi har också framhävt Europaåret för kompetens för att visa hur kraftfulla satsningar på kompetens och utbildning kan skapa bättre arbetstillfällen, snabbare få ut människor på arbetsmarknaden och främja social inkludering och därmed göra både EU:s ekonomi och samhälle mer resilienta och konkurrenskraftiga. Vi har också diskuterat hur vi ska använda de lämpligaste verktygen, samtidigt som vi respekterar subsidiaritetsprincipen och minskar byråkratin för små och medelstora företag.

Vi framhåller också vikten av en integrerad EU-strategi för fattigdomsbekämpning mot bakgrund av den komplicerade frågan om social utslagning och den rätt alla människor, särskilt barn, har till samhällsviktiga tjänster. För att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska bli en framgång är det särskilt viktigt att den europeiska barngarantin genomförs fullt ut.

Utbildning är inte slöseri med pengar utan en klok investering i människors utveckling. EU måste stärka sin ledande ställning genom att flytta fram gränserna för kunskap och ny teknik. Samtidigt är även den bästa tekniken beroende av att arbetstagarna är kvalificerade nog att installera och använda tekniken.

Det är därför nödvändigt att människor kan satsa på livslångt lärande och att europeiska företag – från små och medelstora företag till stora bolag – har den kompetens de behöver för att blomstra.

Det råder med andra ord ingen tvekan om att EU:s ekonomiska välstånd går hand i hand med dess starka sociala dimension. Vid denna avgörande tidpunkt för EU måste vi göra sociala rättigheter mer synliga. Vi måste också bli bättre på att utvärdera sociala standarder och uppåtgående social konvergens som en del av vår hållbara samhällsekonomiska styrningsmodell grundad på ett trepartssystem.

Två år efter Porto slår vi på nytt fast de sociala Portoåtagandena och åtagandena i Portoförklaringen, och vår vilja att arbeta i den anda som genomsyrar dessa åtaganden.

Tillsammans ska vi se till att principerna i pelaren för sociala rättigheter omsätts fullt ut i praktiken.

EU:s framtid är dess invånare och den måste vara social.

Översikt

Publiceringsdatum
27 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Sverige