Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel25 november 2022Representationen i Sverige

Det europeiska området för utbildning – viktiga utbildningssatsningar

Debattartikel av Mariya Gabriel – EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Vi arbetar för fullt med att ta fram en utbildning som är anpassad till de studerandes behov och intressen och som leder till kvalitet och inte lämnar någon på efterkälken. Utbildning som gör det möjligt för de studerande att hitta ett yrke, få rätt kompetens och bidra till ekonomin och samhället. Utbildning som inspirerar människor att fortsätta sitt lärande under hela livet.

En  utbildning av hög kvalitet är dock inte bara en personlig strävan, utan i högsta grad även en samhällelig, nationell och europeisk strävan. Om vi vill att EU och våra invånare ska utvecklas och vara i framkant med motståndskraftiga, innovativa och hållbara ekonomier måste vi undanröja hinder för lärande och förbättra tillgången till utbildning av god kvalitet. Vi måste även göra så att studenter enklare kan röra sig mellan utbildningssystem i olika länder, så att de kan utbilda sig och hitta jobb över hela kontinenten.

Denna gemensamma vision har varit grunden för vårt arbete tillsammans med medlemsländerna under de senaste åren. Vi har byggt ut det europeiska området för utbildning tillsammans med utbildningsvärlden, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och andra aktörer. Det är ett pågående arbete som ska vara färdigt senast 2025. Under 2023 kommer vi att ha nått halvvägs, och då är det lämpligt att blicka tillbaka, se vilka framsteg som gjorts och diskutera hur vi tillsammans ska gå vidare.

Grunden för området läggs genom gemensamma riktlinjer för politiska reformer i EU-medlemsländernas utbildningssystem. I dessa riktlinjer behandlas frågor om hur man kan förbättra läranderesultaten på skolnivå, skapa inkluderande lärandemiljöer och bygga upp motståndskraftiga skolsystem utgående från vad vi lärde oss av covid-19-pandemin, stärka samarbetet mellan universiteten, och hur lärande och undervisning kan mobiliseras för att stödja hållbar utveckling.

På dessa grunder  vidtas ett antal konkreta initiativ som redan gör skillnad för både de studerande och lärarna. Bland annat finns Europauniversiteten som tar EU:s högre utbildning till en ny nivå, lärarakademier som testar nya modeller för gränsöverskridande lärarutbildning, yrkeskunskapscentrum som driver på reformer inom yrkesutbildningen eller koalitionen för utbildning för klimatet , ett utbildningsinitiativ på gräsrotsnivå som fokuserar på grön kompetens.

Vem är det då som investerar  i denna stora strävan? Utöver medlemsländernas finansiering av politiska reformer spelar EU-medel en betydande roll: Erasmus+programmet, faciliteten för återhämtning och resiliens, som är det viktigaste instrumentet i programmet NextGenerationEU, och EU:s sammanhållningspolitiska fonder. EU:s totala utgifter för utbildning och kompetens mellan 2021 och 2027 kommer uppskattningsvis att tredubblas jämfört med perioden 2014–2020, vilket är en enastående bedrift! I och med det nya lärandelaboratoriet om kvalitetsinvesteringar i utbildning ger vi dessutom medlemsländerna ytterligare stöd för att göra ändamålsenliga, effektiva och evidensbaserade val av utbildningsfinansiering, så att varje euro investeras där den kan tillföra mest värde.

Eftersom denna satsning görs seriöst kommer vi fortsättningsvis att ta vårt ansvar. Vi har satt upp tydliga EU-mål, och vi rapporterar om dem årligen i utbildningsöversikten[KL(1] . Du hittar den på nätet och kan se hur Sverige bidrar till detta gemensamma mål.

Det är tydligt att vi har mycket arbete kvar när det gäller att slutföra projektet: detta gäller särskilt ett effektivt genomförande av politiska reformer, högkvalitativa investeringar av fonderna och en gedigen övervakning av framstegen. Vi måste också göra systematiska insatser för att förbättra jämlikheten och kvaliteten i utbildningen och ta itu med den ökande lärarbristen. Vi måste göra den digitala utbildningen både effektiv och inkluderande och utrusta de studerande med digital  kompetens för både arbete och fritid. Vi måste även få med flera flickor och kvinnor inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, särskilt inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT). För att EU ska kunna dra full nytta av teknikens potential behöver vi få med alla.

Slutligen får vi inte glömma de långsiktiga effekterna av covid-19-pandemin och Rysslands pågående invasion av Ukraina, som under de senaste åren har utgjort en påfrestning för EU:s utbildningssystem och mobiliserat medlemsländerna för att hitta snabba lösningar tillsammans.

Ja, inrättandet av det europeiska området för utbildning är därför i hög grad ett pågående arbete. Det europeiska området för utbildning hjälper alla medlemsländers utbildningssystem att växa, förändras och utvecklas enligt de egna behoven. De har full kontroll. Utöver EU-finansieringen hjälper EU-kommissionen länderna att samarbeta, lära av varandra och lägga fram initiativ av gemensamt intresse,  vilket blir grunden för en bra struktur  för studerande och lärare, till gagn för våra ekonomier och samhällen och för vår unions framtid.

 

 [KL(1]Lägg till hyperlänk: https://education.ec.europa.eu/sv/about-eea/education-and-training-moni…

Översikt

Publiceringsdatum
25 november 2022
Upphovsman
Representationen i Sverige