Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsartikel16 september 2023Representationen i Sverige

Jämlikhet från hjärtat

EU-kommissionär Helena Dalli, med ansvar för jämlikhet

Commissioner Dalli

Under sommarmånaderna samlas människor runt om i världen för att fira Pride i sina länder och städer. Pride ger oss anledning att reflektera över jämlikheten för hbtqi-personer i våra respektive samhällen och vad vi kan göra för att förbättra läget. Pride-evenemangen främjar samhällsförändring och ökar förståelsen för hbtqi-frågor genom att sprida information om dem och göra dem mer synliga.

 

Kulmen på Pride-firandet i Europa är EuroPride, som i år firas i Valetta och som inleds den 16 september. Som kommissionsledamot med ansvar för jämlikhet ser jag det som mitt ansvar att delta i alla firanden av EuroPride och World Pride som äger rum under min mandatperiod – under pandemin ägde de rum online – för att om och om igen slå fast att hbtqi-personers rättigheter är mänskliga rättigheter och för att visa stöd för hbtqi-personer runt om i världen. Anledningen till detta är att hbtqi-personer alltför ofta möts av diskriminering och hat, och att Pride är ett av verktyg vi har för att utmana stereotyper och missuppfattningar.

 

Under den här kommissionens mandatperiod har vi antagit den första jämlikhetsstrategin för hbtqi-personer någonsin för att främja utvecklingen av de europeiska samhällena och minska stigmatiseringen och diskrimineringen av hbtqi-personer. Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen anser nästan 70 % av EU-medborgarna att homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella bör ha samma rättigheter som alla andra. Detta är hoppingivande, men det belyser också ett problem: det finns en betydande andel människor som fortfarande inte tycker att lika rättigheter är något vi gemensamt bör sträva efter, vare sig på papperet eller i praktiken.

 

Under de senaste åren har hatpropagandan och hatbrotten mot hbtqi-personer och de organisationer som stöder dem ökat runt om i världen. Europa är inget undantag. I den senaste EU LGBTIQ III-undersökningen sade sig 40 % av de tillfrågade ha blivit utsatta för trakasserier under det föregående året.

Eftersom våld mot hbtqi-personer, diskriminering och hatpropaganda är ett europeiskt problem ser jag det som mitt uppdrag att få till stånd en lösning på europeisk nivå. Samhällelig omvandling sker nästan aldrig spontant. I stället krävs samordnade insatser. Vi måste ta initiativ till denna förändring, främja den och hålla vårt engagemang vid liv genom faktiska åtgärder.

 

Därför har EU:s jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer utformats för att ta itu med bristande jämlikhet i EU på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskaraktär. Den vägleder våra åtgärder för att stärka det rättsliga skyddet och se till att EU:s regler mot diskriminering efterlevs, säkerställa att hbtqi-personer skyddas mot hatpropaganda och våld, även på nätet, och ge det civila samhället möjlighet att leda den lokalt förankrade förändring som vi vill se. Framför allt bidrar EU:s ledarskap till att stärka jämlikhetsinitiativ på nationell och lokal nivå.

 

Under de senaste tre åren har vi föreslagit gemensamma bindande standarder för likabehandlingsorgan för att stärka deras oberoende och befogenheter, vilket kommer att göra dem bättre rustade för att agera mot diskriminering. Vi har föreslagit en harmonisering av nationella bestämmelser i fråga om föräldraskap för att säkerställa att alla barns grundläggande rättigheter respekteras och skyddas i gränsöverskridande situationer i hela EU. Även om dessa regler inte är specifika för hbtqi-personer skulle en harmonisering säkerligen få positiva effekter för barn till samkönade par, eftersom sådana barn i oproportionell grad möts av svårigheter i gränsöverskridande situationer.

Dessutom har vi föreslagit att hatpropaganda och hatbrott, bland annat mot hbtqi-personer, ska läggas till i förteckningen över EU-brott. Vi har även finansierat över 100 projekt som har genomförts av organisationer i det civila samhället för att främja jämlikhet för hbtqi-personer.

En sak är säker: kampen mot ojämlikhet i EU är ett gemensamt ansvar som kräver gemensamma ansträngningar och åtgärder på samtliga nivåer. EU:s institutioner och byråer, medlemsländerna, inklusive regionala och lokala myndigheter, organ för främjande av jämlikhet, civilsamhället och företagen måste öka sitt engagemang för att uppnå målen i strategin.

Jag är glad för att flera av dessa partner har intensifierat sitt arbete för jämlikhet för hbtqi-personer och för mångfald i allmänhet, bland annat de medlemsländer som har antagit nationella hbtqi-strategier och handlingsplaner med flera konkreta åtgärder. Jag uppmanar nu medlemsländerna att godkänna förslaget till direktiv om likabehandling för att förhindra diskriminering vad gäller socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster.

Slutligen vill jag önska alla deltagare i EuroPride en glad Pride!

Översikt

Publiceringsdatum
16 september 2023 (Senaste uppdatering: 16 september 2023)
Upphovsman
Representationen i Sverige