Gå direkt till innehållet
Representationen i Sverige
Nyhetsbrev19 juli 2021Europeiska kommissionenLästid: 4 min

EU-kommissionens nyhetsbrev 19 juli 2021

Kära EU-intresserade, De katastrofala översvämningarna i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Österrike är skräckinjagande påminnelser om konsekvenserna av klimatförändringen. 

Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
European Union 2020

Allvaret förstärks ytterligare av den för säsongen extrema hettan i allt från Sibirien till västra Nordamerika som fört med sig förfärande skogsbränder. Kort sagt, om vi inte vidtar kraftåtgärder mot klimatförändringen riskerar vi fortsatta mycket allvarliga och frekventa extremväder och naturkatastrofer. Mot den bakgrunden så var EU-kommissionens ambitiösa klimatpaket, ’Fit for 55’, från förra veckan viktigt A European Green Deal | European Commission (europa.eu). Budskapet är tydligt, den fossila ekonomin har nått sin gräns. Det gäller nu att ställa om mot en fossilfri ekonomisk modell som skonar planeten, är innovativ och skapar jobb och välstånd. Det är en förutsättning för att nå EU:s  ambitiösa mål om minst 55% minskning av utsläppen av växthusgaser redan 2030 och klimatneutralitet 2050. EU-kommissionens initiativ handlar om att öka priset på utsläpp av koldioxid samtidigt som utsläppsfri verksamhet premieras. Viktiga element i klimatpaketet är

  • ett avsevärt mer ambitiöst och utvidgat utsläppshandelssystem (ETS). Målet är att sektorerna som omfattas skall minska utsläppen till 2030 med över 60%. Nytt är t.ex. att byggnader och vägtransporter inkluderas i systemet vilket ökar dess slagkraft.
  • en gränsjusteringsmekanism, CBAM, populärt kallat klimattull, för att tillse att import till EU av utsläppsintensiva varor som stål eller cement bär likvärdiga kostnader för utsläpp som de som produceras i EU.
  • hårdare utsläppskrav för motorfordon. Från 2035 skall nya bilar som säljs i EU vara fria från utsläpp av koldioxid.
  • ökade krav på att minska utsläppen från luft- och sjöfarten, inklusive genom hållbara bränslen.
  • hårdare krav på minskningar av utsläppen från de sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet, t.ex. jordbruket
  • ökade ambitioner vad gäller absorption av koldioxid i skog och mark, den s.k. kolsänkan
  • ökade ambitioner vad gäller förnyelsebar energi och energieffektivitet, bl.a. genom uppdaterad energiskatt.
  • en skogsstrategi som bland annat innehåller förslag om att plantera ytterligare 3 miljarder träd inom EU till 2030.

De tuffa omställningsåtgärderna kompletteras med ett omfattande stöd för klimatsmart innovation, forskning och investeringar samt en fond för stöd för särskilt utsatta grupper och regioner.

Klimatpaketet kommer att i nästa steg behandlas av medlemsländerna i Rådet och av Europaparlamentet. Vi kan räkna med en omfattande och inte alldeles lätt förhandling. Paketet är så utformat att alla medlemsländer har element som kommer att svida i skinnet. För Sveriges vidkommande kommer t.ex. skogens roll att vara en viktig fråga. En viktig signal är att EU-kommissionens förslag har placerat den europeiska unionen i täten för det globala klimatarbetet och det har redan inspirerat andra länder till efterföljd.

Denna vecka lägger EU-kommissionen vidare sin årliga rättstatsrapport. Den beskriver situationen i medlemsländerna vad gäller rättssystemets oberoende, opartiskhet och effektivitet, regelverket för korruptionsbekämpning, mediernas mångfald och mediefrihet samt andra institutionella frågor som rör kontroll och motvikt t.ex. civilsamhällets involvering i lagstiftningsarbetet. Rapporten är viktig då rättsstat, demokrati och grundrättigheter utgör grundstenar för den Europeiska Unionen. De är av avgörande betydelse för genomförandet av Unionens lagstiftning och politik och just rättsstatsprincipen är av central betydelse för den inre marknaden och för skydd av EUs gemensamma ekonomiska intressen. I dessa tider då frågetecken rests om respekten för dessa viktiga grundprinciper i länder som Polen och Ungern blir rapporten särskilt intressant. Den blir också ett komplement till de pågående processerna om just respekt för rättsstatsprincipen som pågår mot de båda länderna.

EU-kommissionen kommer också att imorgon föreslå åtgärder för att försvåra penningtvätt inom EU. Den totala omfattningen av misstänkta aktiviteter beräknas till 1 biljon euro årligen. Åtgärderna innefattar en myndighet för att stärka samordningen mot penningtvätt inom Unionen, utvidgning av de gemensamma reglerna så att de också omfattar kryptovalutor och en begränsning av kontantbetalningar till högst 10.000 euro.

Slutligen så kan vi glädjas åt att de gemensamma insatserna för att vaccinera Europas medborgare mot COVID levererar. Europa är nu världens mest vaccinerade kontinent och Europa är den största exportören av COVID-vaccin. Samtidigt krävs kraftinsatser för att också övriga världen vaccineras. För EU är det ett ekonomiskt, moraliskt, hälsomässigt och geopolitiskt imperativ. Enligt Internationella Valutafonden är kostnaden för global vaccination 50 miljarder dollar, vilket dock är lite med tanke på den beräknade vinsten för världsekonomin om 9 biljoner dollar. Moraliskt är det inte hållbart att befolkningen i låg- och medelinkomstländer saknar tillgång till vaccin. För den Europeiska unionen innebär otillräcklig vaccination i närområdet en reell hälsorisk och kraftfullt stöd för vaccination i partnerländer stärker EU geopolitiskt.

 

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Översikt

Publiceringsdatum
19 juli 2021
Upphovsman
Europeiska kommissionen